90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 134 lok. 3, tel. 42 633 05 46, 42 632 33 77,
fax. 42 630 36 64, tomasz.krol@notariusze.lodz.pl

Zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki ta strona używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych.

Notariusz

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności, notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego i co do zasady dokonywane są w kancelarii notarialnej, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, notariusz może dokonać czynności notarialnych także w innym miejscu. Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Jako płatnik, notariusz pobiera podatki, przekazując je następnie Urzędowi Skarbowemu. Ponadto jeżeli sporządzony akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej i podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, a następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Kancelaria Notarialna notariusza Tomasza Piotra Króla przyjmuje Szanownych Interesantów w następujących godzinach:

poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek: 9:00 – 17:00
środa: 9:00 – 17.00
czwartek: 9:00 – 17.00
piątek: 9:00 – 15.00

Istnieje możliwość umówienia się z notariuszem w dni wolne od pracy, bądź poza godzinami urzędowania Kancelarii, jak również poza siedzibą Kancelarii, jak siedziba spółki, szpital, czy miejsce pobytu osoby chorej.

W celu umówienia wizyty, uprzejmie proszę o kontakt osobisty w Kancelarii w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 134 lok. 3, lub telefoniczny pod numerami: 42 632 33 77,
42 633 05 46 lub 42 630 36 64.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Forma aktu notarialnego wymagana jest dla czynności obejmujących między innymi umowę przeniesienia własności nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna, umowa o dożywocie), większość umów spółek (np. komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej), umowę majątkową małżeńską (np. ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej), ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (np. hipoteki, służebności, użytkowania), oświadczenie o poddaniu się egzekucji, czy oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

sporządza poświadczenia

Notariusz jako osoba zaufania publicznego sporządza poświadczenia własnoręczności dokonania podpisu na dokumencie. Niektóre czynności, jak na przykład umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dla swojej ważności wymagają formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Ponadto notariusz sporządza poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym mu dokumentem, jak również datę okazania dokumentu oraz pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

doręcza oświadczenia

Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej. Z dokonanej czynności notariusz spisuje protokół. Doręczenia notariusz może dokonywać przez zatrudnionych w kancelarii pracowników lub przesyłką poleconą.

spisuje protokoły

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, jak również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także — na żądanie strony stawającej — niestawiennictwa strony drugiej.

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Wypis ma moc prawną oryginału i powinien być dosłownym jego powtórzeniem. Zaznacza się na nim, komu i kiedy został wydany. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do wyciągów i odpisów.

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej winny zostać złożone w kancelarii przed umówionym terminem jej dokonania. Poniżej wskazano dokumenty, które potrzebne są do sporządzenia typowych umów zawieranych w formie aktu notarialnego. W większości przypadków wystarczają one do sporządzenia umowy, jednakże w szczególnych sytuacjach konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowych dokumentów wskazanych przez notariusza. Jako że przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na umówiony termin jej dokonania niezbędne jest stawienie się z ważnym dowodem osobistym, jednak przy składaniu dokumentów w kancelarii wystarczające jest wypełnienie formularza danych osobowych.

Zbycie zabudowanej lub niezabudowanej nieruchomości

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wpis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu
 • podstawa nabycia

Zbycie odrębnej własności lokalu

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z rejestru lokali
 • podstawa nabycia

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową
 • odpis zwykły księgi wieczystej (jeżeli została założona)
 • podstawa nabycia

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu
 • PESEL zmarłego
 • wszystkie testamenty sporządzone przez zmarłego (również odwołane)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego, w przypadku gdy w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci zmarłego, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, które zmieniły nazwiska - odpis skrócony aktu małżeństwa
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeżeli zostały złożone)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • rzuty lokali
 • zaświadczenie o samodzielności lokali
 • inwentaryzacja budynku
 • podstawa nabycia

Poddanie się egzekucji

 • umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji

Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości

 • dane nieruchomości, najlepiej odpis zwykły księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, w przypadku pełnomocnictwa do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz podstawa nabycia
 • dane pełnomocnika

Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku umów zawieranych po zawarciu związku małżeńskiego

Testament

 • dane osoby powoływanej do spadku

Ustanowienie hipoteki, służebności lub użytkowania

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, w przypadku obciążania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • podstawa nabycia

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • odpis skrócony aktu zgonu
 • dane pozostałych spadkobierców

UWAGA!


W przypadku zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia i zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn.

W przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezbędne jest przedstawienie odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnego tekstu jednolitego umowy/statutu spółki, spółdzielni, lub innych dokumentów wskazanych przez notariusza, a niezbędnych do zidentyfikowania strony czynności.

W przypadku gdy do czynności staje pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowania do dokonania czynności w imieniu mocodawcy.

Podstawą nabycia może być np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o dożywocie, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalne stawki reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)

Notariusz jako płatnik pobiera również podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od darowizn, a następnie przekazuje Urzędowi Skarbowemu.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)
Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)

Jeżeli sporządzony akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej i podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, a następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Dokładne obliczenie ogółu indywidualnych kosztów ponoszonych przy sporządzaniu czynności notarialnej możliwe jest jedynie w oparciu o wszystkie dokumenty stanowiące podstawę jej sporządzenia.

Lokalizacja

Kancelaria notariusza Tomasza Piotra Króla mieści się w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 134 lok. 3
GPS (51° 45' 42.4002"N / 19° 27' 30.0276"E)